Search
Generic filters

Sperm analizi nədir?

 
Kişi sonsuzluğunun diaqnostikasında tətbiq edilən müayinələr
içərisində toxum mayesinin müayinəsi xüsusi yer tutur. Bu müayinə
toxum mayesinin miqdarının, turşuluğunun, spermatozoidlərin
hərəkiliyinin, canlılığının və morfologiyasının öyrənilməsini əhatə
edir. Toxum mayesinin bu parametrləri stressin, mövsümlərin,
infeksion xəstəliklərin və müxtəlif somatik xəstəliklərin təsirindən
dəyişir. Kişi sonsuzluğunun diaqnostikasında toxum mayesinin müayinəsi ilə yanaşı spermatogenezə təsir edən hormonların laborator analizi, xaya bioptatının histoloji müayinəsi, genetik və biokimyəvi
müayinələr böyük əhəmiyyət kəsb edir. Kişi sonsuzluğunun diaqnostikasında xəstədən ətraflı anamnez toplandıqdan və fizikal müayinədən sonra toxum mayesi toplanaraq
müayinə edilir.

Sperm analizi üçün spermanın toplanma qaydası necədir?

Sperm analizi vermək üçün bir sıra məqamlara ciddi əməl olunmalıdır. İlk növbədə sperm analizindən əvvəl xəstə 3-5 günlük cinsi pəhriz gözləməlidir, yəni bu müddət ərzində cinsi əlaqədə olmamalıdır. Müayinədən əvvəl normal qidalanmalı,yatmalı və dincəlməli və spirtli içki qəbu etməməlidir. Viral infeksiyalar, soyuqdəymə və.s sperm nəticələrinə mənfi təsir etdiyinə görə bu hallarda sperm anlizinin verilməsi tövsiyə olunmur. Sperm analizi xəstəxana şəraitində verilməli və ya ev şəraitində toplanmış sperma 30 dəq müddətində laboratoriyaay çatdırılmalıdır. Spermanın xüsusilə ön porsiyasının toplanmasına diqqət edilmədir. Qoruyucu vasitələr (prezervativ)  içərisində spermaya öldürücü təsir göstərən vasitələr olduğuna görə spermanın prezervativ içərisində toplanaraq laboratoriyaya aparılması doğru deyildir.

Sperm analizi zamanı nələrə diqqət edilir?

Toxum mayesinin müayinəsi zamanı Aşağıdakı  xüsusiyyətlərinə fikir verilir.
1. Həcmi: Toxum mayesinin normal həcmi 2-6 ml-dir. Həcmin 1 mldən az olması toxum kisəciklərinin və toxumdaşıyıcı axacağın olmaması və ya toxumdaşıyıcı axacağın tıxanması nəticəsində baş verir. Bu halda toxum mayesinin biokimyəvi analizində fruktoza aşkar edilmir. Toxum mayesi, həmçinin retroqrad eyakulyasiya ilə bağlı ola bilər.
2. Qoxusu və rəngi: Toxum mayesi spesifik qoxuya malikdir. Toxum mayesinə bu qoxunun verən prostat vəzidən ifraz olunan
spermindir. Toxum mayesinin qoxusuz və anormal qoxulu olması infeksiyalar və prostat vəzinin patoloji sekresiyası ilə əlaqədardır. Rəngi, bozumtul ağdır. Uzun müddətli cinsi pəhriz zamanı toxum mayesi sarı rəngli olur. Bundan başqa infeksiyalar zamanı toxum mayesi kəskin qoxulu və sarı olur. Antibiotiklər və leykositlər toxum mayesinə ağ rəng verir. Spermada qanın olması zamanı toxum mayesi qırmızı rəngdədir.

3. Toxum mayesinin  turşuluğu -pH-ı: Toxum mayesinin pH-ı 7,4-7,6-dır.Kəskin prostatit, vezikulit və epidedimitdə pH 7,6-dan yüksək, bu orqanların xroniki infeksiyalarında isə 7,4-dən aşağıdır.
4. Koaqulyasiya və durulaşma: Toxum mayesinin düzgün dəyərləndirilməsi üçün toxum mayesi 3-4 günlük abstinensiyadan ( pəhrizdən) sonra toplanmalıdır. Toxum mayesi eyakulyasiyadan 20-30 dəqiqə sonra durulaşır. Toxum mayesinin durulaşması (liquefaction) toxum kisəciklərinin ifraz etdiyi proteinkinaza fermenti ilə əlaqədardır. Buna görə də toxum kisəciklərinin ageneziyasında toxum mayesi durulaşmır. Durulaşma müddətinin 30 dəqiqədən artıq olması isə prostat vəzinin funksional pozğunluğunu göstərir.
5. Spermatozoidlərin sayı:   Mayalanma üçün 15 mln/ml spermatozoid olması vacibdir. Bakterial və virus infeksiyaları, stress və yorğunluq spermatozoidlərin sayının zalmasına səbəb olur.
6. Spermatozoidlərin morfologiyası: Morfoloji olaraq normal spermatozoidlər baş, boyun və quyruq hissələrindən ibarət olduğuna görə spermatozoidlərin bu hissələrinin mikroskopik müayinəsi vacibdir. Spermatozoidlərin dəqiq morfoloji müayinəsi üçün optik spermatozoid analizatorlarından istifadə edilir. Normal şəxslərdə spermatozoidlərin 60%-i normal formalıdır.Müayinə zamanı ikibaşlı, iyşəkilli, qeyri-yetkin və kiçik
spermatozoidlər də tapılır. Virus infeksiyalarında və varikoseledə 2-3%-dən artıq qeyri-yetkin spermatozoidlər müşahidə edilir.

7. Spermatozoidlərin hərəkiliyi:   
Götürülmüş nümunənin 20°C-dən aşağı və 37°C-dən yuxarı
temperaturda müayinə edilməsi spermatozoidlərin hərəkiliyinin zəifləməsinə səbəb olur. Daha dəqiq məlumat almaq üçün toxum
mayesi 1-2 saat ərzində müayinə edilməlidir. Normada
eyakulyasiyadan sonra spermatozoidlərin 60%-i hərəkətli olmalıdır. Toxum mayesinin özlülüyünün çox olması, leykositlərin
yüksək miqdarı, toxum mayesində N. gonorrea, Chlamidia trachomatis, ureaplazmanın olması spermatozoidlərin hərəkiliyinin azalmasına səbəb olur. Spermatozoidlər xaya artımında hərəkilik qazanırlar. L-karnitin, natrium, kalium və kalsium ionları və a-
qlükozidaza spermatozoidlərin hərəkiliyini artırır.

Spermanın  biokimyəvi tərkibi necədir?
 
Toxum mayesi bir neçə vəzinin (prostat vəzi, xayalar, toxum kisəcikləri, Kuper vəziləri) ifraz etdiyi sekretlərdən təşkil olunduğuna görə mürəkkəb biokimyəvi tərkibə malikdir. Bu maddələrin biokimyəvi baxımdan öyrənilməsi dölsüzlüyün diaqnostikasında böyük praktik əhəmiyyət kəsb edir.Toxum kisəciklərinin sekretində fruktoza, fibrinogen,
prostaqlandinlər və C vitamini vardır. Toxum mayesində fruktozanın olmaması toxum kisəciklərinin ageneziyasının göstəricisidir. Toxum mayesində fruktozanın miqdarı 0,7-5 mq/mldir. Toxum mayesindəki fibrinolizin qadın cinsiyyət yollarında koaqulyasiya olmuş toxum mayesini durulaşdırır. Toxum mayesində 2,4 mmol/dl sink, 90-980 BV/dl turş fosfataza vardır.Toxum mayesində olan karnitinin, fosforilxolinin və qlükozidazanın əsas hissəsi xaya artımları tərəfindən ifraz olunur.

Transferrin dəmir daşıyıcı zülal olub FSH-təsiri altında Sertoli hüceyrələri tərəfindən sintez olunur. Akrozin spermatozoidlərin başında olan akrosomal proteazadır. Spermatozoidlərin penetrasiyasında, xromatinin dekondensasiyasında iştirak edir.